Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Stockholms Stadsmissions stadgar

Stockholm Stadsmissions stadgar fastställdes i nuvarande lydelse vid årsmötet den 20 juni 2012.

§ 1 Ändamål 

Stockholms Stadsmission, nedan kallad Stadsmissionen, är en ideell förening, som har till ändamål att utifrån en kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka samt verka för barns och ungdomars vård, utbildning och fostran.

§ 2 Medlemskap 

Medlem i föreningen är den som stödjer föreningens ändamål och som betalat fastställd årsavgift. Skriftlig medlemsansökan ska lämnas till styrelsen.

Person som är anställd av föreningen eller till föreningen anknutet bolag eller stiftelse får ej vara medlem i föreningen.

Medlemskapet upphör efter anmälan om utträde. Vidare kan styrelsen utesluta medlem som inte fullgör medlemskapets åtaganden eller vars kvarstående skulle innebära skada för verksamheten.

§ 3 Styrelse

Stadsmissionens verksamhet leds av en styrelse som svarar för Stadsmissionens organisation och för förvaltningen av Stadsmissionens angelägenheter.

Styrelsen skall bestå av minst sju och högst tolv ledamöter valda för två år i taget. Styrelseledamots uppdrag upphör vid slutet av ordinarie föreningsmöte respektive styrelsemöte, på vilket val av efterträdare förrättas.

Den som vid utgången av den valperiod för vilken han senast utsetts, kommer att ha varit ledamot under tio år i följd, får inte omväljas för tidigare period än den som börjar två år därefter.

Av styrelsens ledamöter skall minst fem och högst sju väljas av föreningsmötet, och minst två och högst fem av styrelsen. Val förrättas vid ordinarie föreningsmöte senast i juni varje år respektive vid styrelsens möte i december varje år. 

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 4 Sammansättning av styrelsen m.m.

Styrelsen utser inom sig ordförande samt vice ordförande.

Ordföranden kallar till styrelsesammanträde, vilka skall hållas vid minst tre tillfällen under våren och minst två under hösten.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna inklusive ordförande eller vice ordförande är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, undantaget beslut enligt 14§.

§ 5 Ledningen för verksamheten 

Stadsmissionens löpande verksamhet leds under styrelsens överinseende av en av styrelsen utsedd direktor. Denne bör vara präst i Svenska kyrkan.

§ 6 Firmateckning 

Styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe förordnar, företräder Stadsmissionen och tecknar dess firma. 

Direktor tecknar Stadsmissionens firma beträffande den löpande förvaltningen.

§ 7 Revisorer

Stadsmissionens räkenskaper och förvaltning granskas av två revisorer, som av ordinarie föreningsmöte utses för en tid av ett år. På samma sätt utses två suppleanter. En av revisorerna och dennes suppleant skall vara auktoriserad.

§ 8 Föreningsmöte 

Föreningen skall hålla ordinarie föreningsmöte (årsmöte) senast i juni månad på dag som styrelsen bestämmer. Extra föreningsmöte hålls i enlighet med 10§. 

Medlemmarna kallas till ordinarie och extra föreningsmöte minst två veckor i förväg. Styrelsen kan inbjuda andra än medlemmar till föreningsmöte. 

Föreningsmöte öppnas av styrelsens ordförande.

Omröstning vid föreningsmöte sker öppet. Medlem har rösträtt på föreningsmöte om innevarande års medlemsavgift är betald. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.

Medlem kan företrädas av annan medlem genom skriftlig fullmakt. Inget ombud får ha mer än en fullmakt.

Vid föreningsmöte förs protokoll, som justeras av därtill utsedda två justeringspersoner.

§ 9 Ordinarie föreningsmöte (årsmöte)

Vid ordinarie föreningsmöte ska följande ärenden förekomma:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Godkännande av kallelse till föreningsmötet
 7. Godkännande av dagordning
 8. Föredragning av verksamhetsberättelse
 9. Framläggande av resultat- och balansräkning
 10. Revisorernas berättelse
 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen beträffande föregående räkenskapsår
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av valberedning
 15. Val av revisorer
 16. Beslut om fastställande av medlemsavgift
 17. Behandling av förslag från medlem
 18. Övriga frågor

Medlem får inkomma med förslag att behandlas vid ordinarie föreningsmöte. Sådant förslag skall vara styrelsen tillhanda före mars månads utgång.

§ 10 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte hålls då styrelsen anser att det behövs eller då en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar, dock lägst 15 personer, begär det. Sådan begäran sker skriftligen och skall innehålla skälen för den. Vid extra föreningsmöte får endast den fråga tas upp som motiverat kallelse till föreningsmötet.

Extra föreningsmöte skall även hållas för att förrätta fyllnadsval upp till det antal ledamöter som ordinarie föreningsmöte beslutat vid senast föregående ordinarie föreningsmöte.

§ 11 Valberedning

Val av ordförande för styrelsen och övriga styrelseledamöter som förrättas vid föreningsmöte skall förberedas av en valberedning bestående av minst två medlemmar och en representant för personalen. Valberedningen utser ordförande inom sig. Valberedningen utses vid ordinarie föreningsmöte för ett år i taget. Ingen ledamot bör tillhöra valberedningen mer än fyra år i följd.

Valberedningens förslag, tillsammans med uppgift om vilka styrelseledamöter som står i tur att avgå, skall skickas ut till medlemmarna tillsammans med kallelse till föreningsmöte.

Vid val som skall förrättas av styrelsen, skall styrelsen inför valet samråda med valberedningen.

§ 12 Arbetsordning m.m.

Utöver dessa stadgar gäller den arbetsordning som styrelsen fastställer. Därutöver fastställer styrelsen instruktion för direktor.

§ 13 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas på ordinarie föreningsmöte efter förslag av styrelsen. För ändring av 1§, 13§ och 14§ krävs beslut från två på varandra ordinarie föreningsmöten.

För beslut om stadgeändring på ordinarie föreningsmöte krävs två tredjedelars majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar.

§ 14 Fusion och likvidation

Beslut om föreningens uppgående i annan förening, fusion, eller föreningens upp¬hörande, likvidation fattas på två på varandra följande föreningsmöten efter förslag av styrelsen. Mellan de två föreningsmötena skall ha förflutet en tid av minst en månad. Förslag om fusion eller likvidation skall godkännas av minst två tredjedelar av vid styrelsemötet närvarande styrelseledamöter. På föreningsmötena gäller två tredjedels majoritet.

Har beslut fattats om likvidation skall likvidatorer utses och föreningens tillgångar realiseras i den omfattning som erfordras för att föreningens skulder skall kunna betalas. Eventuellt överskott skall tillfalla annan ideell förening eller stiftelse med likartat ändamål som Stockholms Stadsmission.